Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN
Sinterklaasbezoekjes.nl
1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden voor levering van diensten door Sinterklaasbezoekjes.nl;
b) Opdracht(en): de overeenkomst(en) van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW tussen Sinterklaasbezoekjes.nl en Opdrachtgever betreffende het plaatsen van tijdelijk personeel bij Opdrachtgever;
b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden genoemde diensten;
c) Sinterklaasbezoekjes.nl, gevestigd te Den Haag.
2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en op alle overeenkomsten
tot koop, verkoop of het verlenen van diensten tussen Sinterklaasbezoekjes.nl en de Opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van standaardvoorwaarden gehanteerd door de Opdrachtgever of waarnaar de Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Sinterklaasbezoekjes.nl zijn aanvaard.
2.3 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen
onverkort van kracht.
2.4 Wanneer door Sinterklaasbezoekjes.nl gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enige punten en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Sinterklaasbezoekjes.nl op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden onverlet. Ook indien Sinterklaasbezoekjes.nl één of meer aan haar toekomende rechten uit deze Algemene Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.
2.5 In geval van strijd tussen vertalingen van de tekst van de Algemene Voorwaarden, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst.
2.6 In geval van strijd tussen bepalingen uit de Opdracht en de tekst van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de
bepalingen uit de Opdracht.
3 Overeenkomsten en algemene verplichtingen Opdrachtgever
3.1 Sinterklaasbezoekjes.nl verleent diensten ten behoeve van Sinterklaas bij het bezoeken, van particulieren, bedrijven en instellingen en plaatsen.
3.2 Alle aanbiedingen en offertes van Sinterklaasbezoekjes.nl zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3 Een Opdracht komt tot stand op het moment waarop de door Opdrachtgever ingevulde informatie is ingestuurd danwel per het moment waarop de Opdrachtgever Sinterklaasbezoekjes.nl direct aangeeft te willen boeken.
3.4 De Opdrachtgever is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Sinterklaasbezoekjes.nl in staat te stellen de Opdracht conform haar verplichtingen dienaangaande na te komen.
3.5 De Opdrachtgever is verplicht te allen tijde gedurende de Opdracht alle redelijke medewerking te verlenen en alle benodigde informatie te verstrekken, teneinde de bij Opdrachtgever geplaatste bezoek van Sinterklaasbezoekjes.nl in
staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden uit te kunnen voeren.
3.6 De specifieke eisen en voorwaarden voor de Opdrachtgever dan wel Sinterklaasbezoekjes.nl met betrekking tot bezoeken, reserveringswaarde en dergelijke vind men onderschreven bij het desbetreffende voorwaarden-artikel.
4 Prijs/Betaling
4.1 De overeengekomen tarieven gelden telkens voor ten hoogste één Opdracht. Ingeval van verlenging of materiële wijziging van een Opdracht of het aangaan van een nieuwe Opdracht is Sinterklaasbezoekjes.nl gerechtigd nieuwe tarieven in rekening te brengen, waarbij in ieder geval rekening zal worden gehouden met het huidige prijsindexklimaat.
4.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 (zegge:veertien) dagen na factuurdatum.
4.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. Sinterklaasbezoekjes.nl is alsdan gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht op te schorten. Tevens is Sinterklaasbezoekjes.nl gerechtigd, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, de wettelijke rente in handelstransacties ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over de periode waarin Opdrachtgever in gebreke is.
4.4 Al hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
4.5 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Betaling dient te geschieden in Euro’s.
4.6 Alle kosten in verband met betaling, waaronder begrepen verschaffing van zekerheid, komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Sinterklaasbezoekjes.nl maakt als gevolg van de niet nakoming door de Opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van 10% van het totaal met een Opdracht gemoeide honorarium.
4.8 Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair tot voldoening van de door deze in artikel 4.5 bedoelde verschuldigde rente, vervolgens van de in artikel 4.9 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
4.9 Sinterklaasbezoekjes.nl is gerechtigd tot verrekening van al hetgeen zij van de Opdrachtgever te vorderen heeft, ongeacht of deze vorderingen reeds opeisbaar zijn, met eventuele vorderingen van Opdrachtgever op Sinterklaasbezoekjes.nl . Sinterklaasbezoekjes.nl heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.
4.10 De Opdrachtgever is niet bevoegd haar verplichtingen jegens Sinterklaasbezoekjes.nl op te schorten of hetgeen zij van Sinterklaasbezoekjes.nl te vorderen heeft te verrekenen met of in mindering te brengen op hetgeen de Opdrachtgever jegens Sinterklaasbezoekjes.nl verschuldigd is.
5 Overdracht
Elk der partijen garandeert reeds nu voor alsdan dat ingeval de door haar gedreven onderneming gedurende de looptijd van de Opdracht wordt overgedragen aan een derde, zij de bestaande Opdracht inclusief alle rechten en verplichtingen over zal dragen aan de verkrijger van de onderneming.
6 Zekerheden
6.1 Indien Sinterklaasbezoekjes.nl gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de Opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de Opdracht. Indien dergelijke zekerheid door Opdrachtgever wordt geweigerd, is Sinterklaasbezoekjes.nl vrij om de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de rechten van Sinterklaasbezoekjes.nl op vergoeding van schade en kosten.
6.2 De Opdrachtgever is verplicht Sinterklaasbezoekjes.nl onverwijld op de hoogte te stellen wanneer:
a. (voorlopige) surséance van betaling door Opdrachtgever wordt aangevraagd of verleend of enige regeling met de
schuldeisers van de Opdrachtgever wordt getroffen;
b. de Opdrachtgever voornemens is zelf een aangifte tot zijn faillissement in te dienen of de Opdrachtgever heeft vernomen
dat één of meer van zijn schuldeisers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen;
alsmede
c. de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard.
7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1 De diensten worden door Sinterklaasbezoekjes.nl naar beste weten en kunnen verricht. Sinterklaasbezoekjes.nl geeft geen garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Gezien haar bemiddelende rol accepteert Sinterklaasbezoekjes.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoudelijke uitvoering van de Opdracht.
7.2 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Sinterklaasbezoekjes.nl of haar direct leidinggevenden is Sinterklaasbezoekjes.nl niet aansprakelijk voor enige schade.
7.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Sinterklaasbezoekjes.nl beperkt tot ten hoogste het bedrag van de totaal door Sinterklaasbezoekjes.nl terzake de Opdracht in welk verband de schade is ontstaan gefactureerde honoraria. Indien de schade door een verzekeraar wordt vergoed, is de aansprakelijkheid van Sinterklaasbezoekjes.nl beperkt tot het bedrag dat onder die verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico.
7.4 Niet voor vergoeding door Sinterklaasbezoekjes.nl komt in aanmerking gevolgschade, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de Opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
7.5 Sinterklaasbezoekjes.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet, bewuste roekeloosheid of anderszins van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is.
7.6 Sinterklaasbezoekjes.nl bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens de Opdrachtgever, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.
7.7 Alle aanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel verjaren door verloop van één jaar na beëindiging van de Opdracht waardoor de schade is ontstaan.
7.8 De Opdrachtgever vrijwaart Sinterklaasbezoekjes.nl voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van Opdrachtgever, behoudens voorzover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sinterklaasbezoekjes.nl of haar direct leidinggevenden.
7.9 Sinterklaasbezoekjes.nl is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Sinterklaasbezoekjes.nl kunnen worden toegerekend, waaronder begrepen gevallen van overmacht.
7.10 Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij Sinterklaasbezoekjes.nl aansprakelijk wil stellen.
7.11 De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.
8 Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting
8.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Sinterklaasbezoekjes.nl en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.2 In geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Opdracht, deze Algemene Voorwaarden, een offerte of anderszins, is uitsluitend de Rechtbank te Den Haag bevoegd.
9 Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.
10 Depot
Deze algemene voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Algemene voorwaarden Reservering
1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van zaken en of diensten. Onder levering van zaken en diensten wordt mede verstaan de verzorging van evenementen, party´s, exploitaties, ten diensten stellen voor reclame en marketing activiteiten in de ruimste zin van het woord waarin ook zijn begrepen de levering van personeel, locaties en materieel.
2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
Bij huisbezoeken: Aanbiedingen en offertes zijn te allen tijde vrijblijvend, echter stellen wij pas een offerte daadwerkelijk op bij aanvraag daarvan. Wij sturen u in eerste instantie een mail met bevestiging voor uw bezoek en vragen daarbij de bijhorende gegevens. Pas na een door Sinterklaasbezoekjes.nl schriftelijk of per mail ontvangen mail met ingevulde vragen lijst is uw bezoek bevestigd. Deze mail ontvangt u eerst als bevestiging opgestelde door Sinterklaasbezoekjes, zodra deze lijst aan Sinterklaasbezoekjes ingevuld wordt geretourneerd is er sprake van een overeenkomst/definitieve boeking. Aan spellingfouten of andere fouten worden geen rechten ontleent.
Bij zakelijke bezoeken: Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot de vervaldatum. De maximale geldigheidsduur van een door Sinterklaasbezoekjes.nl opgestelde bevestiging/offerte/optie is maximaal 14 dagen, bij overschrijden van dit termijn behoud Sinterklaasbezoekjes.nl het recht de aangeboden zaken of diensten, zonder overleg, aan derden aan te bieden. En u tevens de kosten van het bezoek in rekening te brengen. (tenzij anders is overeengekomen)
Na een door Sinterklaasbezoekjes.nl schriftelijk (mail) opgestelde en in het bezit zijn de door beide partijen rechtsgeldig ondertekende bevestiging is er sprake van een overeenkomst/definitieve boeking.
Let op voor 2016.
Alle bestaande relaties van Sinterklaasbezoekjes.nl hebben het recht, tussen de periode van de tv intocht tot 1 januari 2016, een vrijblijvende kosteloze optie te nemen voor het leveren met betrekking tot verkoop en levering van zaken of diensten voor het volgend jaar. Deze optie heeft een maximale geldigheid tot 1 september 2016, zonder tegen bericht gaat deze optie over op een definitieve boeking en bij annulering gelden de voorwaarden benoemd in artikel 4.
3. Betalingscondities.
Bij huisbezoeken: De overeengekomen vergoeding dient contant te worden afgerekend tijdens of direct na ons bezoek, of 
de overeengekomen vergoeding dient minimaal 7 dagen voor de boekingsdatum per bank te zijn bijgeschreven. 
Bij zakelijke bezoeken: Bij deze dient de overeengekomen vergoeding minimaal 7 dagen voor de boekingsdatum per bank te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige betalingen van de overeengekomen vergoeding is Sinterklaasbezoekjes.nl eventueel gerechtigd het bezoek te annuleren en gelden de annuleringskosten van de Algemene voorwaarden van verkoop,levering en betaling van Sinterklaasbezoekjes.nl .
Bij grotere feesten/manifestaties kan ook 50% van het factuurbedrag als voorschot gevraagd worden, waarna de restant betaling minimaal 7 dagen voor de boekingsdatum per bank te zijn moet zijn bijgeschreven. 
*Andere betalingscondities als bovengenoemd zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen zoals vermeld op de rechtsgeldig ondertekende bevestiging.
4. Annulering,
Bij annulering van de overeenkomst/boeking geldt voor alle partijen het volgende:
a. Bij annulering binnen 8 weken voor de boekingsdatum is klant gehouden 030 % incl. BTW van de factuur te voldoen.
b. Bij annulering binnen 6 weken voor de boekingsdatum is klant gehouden 060 % incl. BTW van de factuur te voldoen.
c. Bij annulering binnen 4 weken voor de boekingsdatum is klant gehouden 080 % incl. BTW van de factuur te voldoen.
d. Bij annulering binnen 3 weken voor de boekingsdatum is klant gehouden 090 % incl. BTW van de factuur te voldoen.
e. Bij annulering binnen 2 weken voor de boekingsdatum is klant gehouden 100 % incl. BTW van de factuur te voldoen.
Plus standaard administratie/verwerkingskosten van de factuur of offerte van 10%.
Deze coulance geld niet voor bedrijven en instellingen, voor bedrijven en instelling geld overigens alles ex btw.
Bij annulering voor de uiterste betaaldatum van de opgestelde factuur of offerte geld een administratieve handelingfee van 10% per herinnering, bij annulering na de uiterste betaaldatum van de opgestelde factuur of offerte geld een administratieve handelingfee van 15% per herinnering. Tevens kunt u bij uw boeking een annuleringsverzekering afsluiten ter waarde van 5% van factuur bedrag. Wat 5% korting geeft op het uiteindelijke openstaande bedrag op de factuur / offerte.
Deze regeling geld plus 50% bij op maat gemaakte opdrachten. Wij zijn tenslotte geen offerte bureau of filantropische instelling.
5. Overmacht.
Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan Sinterklaasbezoekjes.nl na kennisgeving aan de klant, haar uitvoering geheel of gedeeltelijk kosteloos annuleren en/of andere diensten van derden aanbieden.

Algemene bezoek voorwaarden
Sinterklaas en zwarte pieten van Sinterklaasbezoekjes verzorgen met alle plezier een bezoek aan u. Hieraan zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden om het bezoek goed te laten verlopen. Deze voorwaarden zijn leidend en bindend, enkel in overleg kunt u hiervan afwijken.
De voorwaarden zijn opgedeeld in 3 categorieën:
1) Algemene bezoek voorwaarden
Van toepassing op alle type bezoeken
2) Bedrijfsbezoek voorwaarden
In combinatie met 1 van toepassing op alle bedrijfsbezoeken, intochten en evenementen.
3) Huisbezoek voorwaarden
In combinatie met 1 van toepassing op alle huisbezoeken.

1) Algemene (bezoek) voorwaarden
a) Niet roken
Wij verzoeken u nadrukkelijk om te zorgen voor een rookvrije omgeving, niet alleen tijdens, maar ook ruim voor het bezoek. Mocht er wel gerookt zijn, dan verzoeken wij u om te luchten, dusdanig dat alle rook verdwenen is. Sint moet waarschijnlijk na afloop weer naar een andere afspraak en dan kan het als erg storend worden ervaren als Sint en Piet naar de rook ruiken. Vergeet daarbij niet dat Sint en Piet ook nog een voorbeeldfunctie vervullen en dus niet roken en het zelf ook een hekel er aan hebben om naar de rook te ruiken.
b) Informatie over de aanwezigen
Verder willen we graag van te voren weten wie er allemaal aanwezig zijn (namen en leeftijden) en per persoon ook een leuke verhaaltje, anekdote, eigenschap of iets waarmee we de persoon kunnen verrassen. Sint heeft in de regel niet zo heel veel tijd, dus verzoekt hij om een aantal regels uit het grote boek, die de Hoofdpiet altijd bij zich heeft. Piet mag van Sint geen lange teksten in het boek schrijven, omdat Sint dan naar eigen inzicht dingen over moet slaan.
c) Een goede stoel voor Sinterklaas
Sint is al wat ouder en heeft nogal wat kleding aan. Hij zit dan graag op een wat hogere stoel. Als het de kinderen bekend is dat Sint komt, vinden ze het vaak erg leuk om deze te versieren, maar let hierbij op dat er geen papier wordt gebruikt die kleuren afgeven aan kleding. Met name crêpepapier doet dat. Een bureaustoel voldoet niet als Sinterklaas stoel. Deze stoel verrijd makkelijk en kan er voorzorgen dat Sinterklaas bij het gaan zitten achterover valt.
d) Sint en Pieten als woordvoerders
Het bezoek verloopt het prettigst als Sint en Piet de leiding geven aan het gesprek. U hoeft Sinterklaas niet te souffleren of voor te spreken, dat komt het gesprek meestal niet ten goede. Bovendien is Sint goed geïnformeerd en heeft hij uw ingezonden formulier goed bestudeerd.

e) Geen dwang
Ook heeft de Sint een grote kennis van kinderen, dus als uw kind wat angstig is of schuw, dwing uw kind dan niet om bij Sinterklaas te komen. Ook niet voor een foto of video. Laat dit aan de spontaniteit van het kind over. Vaak spelen de Pieten hier op leuke wijze op in en verzinnen die wel iets om het ijs te breken. Wees gerust! Dat doen ze zonder vlammenwerper.
f) Cadeaus
Zorg dat cadeaus compleet zijn (batterijen e.d.). Plak een sticker op het cadeau en schrijf hier de naam leesbaar op. Tijdens het bezoek van Sint is het leuk als ieder kind één cadeau ontvangt. Het spreekt voor zich dat de cadeaus die Sint uitdeelt van gelijke waarde zijn. Dus niet de één een chocoladeletter en de ander een dure pop. We vragen de inpakpieten voor ieder kind 1 cadeau klaar te zetten.
g) Bezoekgezelschap
Sinterklaasbezoekjes verzorgt geen bezoeken waar enkel en alleen volwassenen aanwezig zijn. Sinterklaas is en blijft een kinderfeest en dat vieren wij graag met de kinderen en alle overige aanwezigen.
h) Consumpties
Normaal gesproken houden de Sint en Pieten natuurlijk best van lekker eten en drinken. Maar omdat ze daar op drukke avonden geen tijd voor hebben, eten ze van te voren goed. Dan heeft de Sint en Pieten alle tijd om de aandacht te richten op het bezoek. Sint doet zijn beste tabberd aan en dus is het prettig als u daar rekening mee houdt en drankjes en hapjes uit de buurt houdt. Wij vinden het ontzettend aardig wanneer u Sint en Pieten wat te drinken aanbied, maar zij zijn absoluut alcoholvrij!
i) Gedragscode
Sinterklaas is een gezellig en oer Hollands feest overgoten met tradities. Sinterklaasbezoekjes houdt van de gezelligheid, drukte en de hilariteit die daarbij komt kijken. Baldadigheid en ongepast gedrag of ongepaste opmerkingen richting de acteurs horen hier echter niet bij en worden niet op prijs gesteld. Bij constatering van overschrijding van waarden en normen wordt het bezoek direct beëindigt en worden passende maatregelen getroffen.
j) Bereikbaarheid
Sinterklaasbezoekjes wisselt in de weken voorafgaand aan het bezoek telefoonnummers met u uit waar wij elkaar op kunnen bereiken in het geval dat noodzakelijk mocht zijn. Op de bezoekdag zelf kan de telefoon wellicht onbeantwoord blijven in verband met het uitvoeren van een bezoek. Spreekt u dan de voicemail in of stuur een SMS.
2) Bedrijfsbezoek
a) Prijzen
Onze genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
b) Strooigoed & traktaties
Op basis van het door u opgegeven aantal aanwezige kinderen berekenen wij voor u de kosten van het strooigoed bij uw offerte aanvraag. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om een kleine attentie, in de vorm van een rijkelijk gevulde snoepzakje, per kind bij ons te bestellen tegen een sterk gereduceerd tarief. Voor eventuele geschenken dient u zelf zorg te dragen. Sinterklaas kan deze eventueel wel uitdelen, dit is al bij de tijd inbegrepen.

c) Aanwezige tijdsduur
Afhankelijk van het gekozen programma zijn Sint en Pieten ongeveer een uur aanwezig. Vanaf 50 aanwezige kinderen is bijboeken van extra tijd mogelijk. Wij vragen u dat er een gepaste troon in de vorm van tenminste een comfortabele stoel met hoge zit klaarstaat voor de Sint waar hij de kinderen kan ontvangen. Bij voorkeur op een podium.
d) Cadeaus
U zorgt voor de cadeaus, deze zijn bij voorkeur nog niet aanwezig in de zaal en zeker niet zichtbaar voor de kinderen. Dit komt de aandacht van de kinderen voor het bezoek van Sint en Piet niet ten goede. Zij zullen enkel en alleen gefocust zijn op het ontvangen van de cadeaus wat van invloed kan zijn op de duur van het totale programma.
e) Geluidsapparatuur
Sinterklaasbezoekjes beschikt niet over een eigen geluidsinstallatie. U dient zorg te dragen voor een passende geluidsinstallatie met minimaal 1 microfoon. Sint gaat zijn stem niet verheffen of forceren om zich alsnog verstaanbaar te kunnen maken.

f) Aankomst
Sint en Piet komen reeds goed gekleed en gegrimeerd bij u aan, één van uw medewerkers wacht Sinterklaas en zijn Pieten op om hen verder te begeleiden. Echter vinden wij het belangrijk dat Sinterklaas en Zwarte Pieten ongezien het pand kunnen betreden om zich, voordat de zaal wordt binnengegaan, te kunnen opfrissen en voorbereiden. Indien een ludieke aankomst is gewenst zal Sinterklaasbezoekjes hiervoor in overleg met u gaan.
g) Kleedruimte
U zorgt ervoor dat Sint en zijn Pieten zich voor en na de show even kunnen terugtrekken in een aparte ruimte om zich voor te bereiden en op te frissen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een kantoorruimte of kleine kamer langs of vlakbij de feestruimte waar zij niet gezien kunnen worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er in overleg voor een alternatief te worden gezorgd. Wij stellen het zeer op prijs wanneer in de kleedruimte ook wat te drinken voor Sint en zijn knechten staat in de vorm van wat frisdrank en rietjes.
h) Aanvangstijd
Let u er ook op, wanneer u ons boekt om op een bepaalde tijd te starten, dat Sint en zijn Pieten niet tegelijk arriveren met de ouders en kinderen. Laat bijvoorbeeld de kinderen en hun ouders een half uur tot 3 kwartier eerder aanwezig zijn zodat Sinterklaas het pand rustig kan betreden en zich kan gaan opfrissen. Sinterklaas zal ongeveer 15 minuten voor aanvang van het bezoek arriveren. Wij kunnen eventueel zorgen voor een passend voorprogramma.
i) Het programma
Het programma wordt, indien gewenst, overleg met u samengesteld op basis van uw wensen en verwachtingen. De inhoud en tijdsduur kan echter tijdens het bezoek vanuit Sinterklaasbezoekjes worden bijgesteld wanneer daar binnen de groep aanwezige kinderen behoefte aan is. Een verkort programma vanwege factoren buiten beïnvloeding van Sinterklaasbezoekjes om geven geen recht op restitutie.
j) Betaling
U ontvangt vooraf een factuur welke u uiterlijk 14 kalenderdagen voor de bezoekdatum voor 50% voldoet. De overige giften (fooi) mag u binnen na bezoek voldoen. Bij nieuwe klanten behouden wij het voorrecht 100% vooraf te vragen. Niet tijdig betalen kan resulteren in het niet doorlaten gaan van het bezoek. Bij permanente weigering van betaling (van de laatste helft) van de factuur geven wij de incasso direct uit handen.
k) Annuleren
Wanneer u uw reservering ongedaan wilt maken dan kan dat tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang van het bezoek. Wij brengen dan een percentage van het totaal bedrag in rekening om de door ons gemaakte kosten te dekken. Wanneer u voor het bezoek annuleert zullen wij genoodzaakt zijn kosten bij u in rekening te brengen.
l) Onvoorziene omstandigheden
Indien er onvoorziene omstandigheden zich voordoen zoals, maar niet enkel en uitsluitend, weersomstandigheden, extreme verkeersdrukte of autopech kan dit resulteren in een verlate aankomst van Sint en Piet. Indien een calamiteit zich voordoet informeren wij u per telefoon. Voor onvoorziene omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden en derhalve restitueren wij niet.

3) Huisbezoek
a) Wat is een huisbezoek
De naam zegt het al. Een bezoek aan een woning dus. Een huisbezoek is gericht op kleinschaligheid, familiebezoek en op kleine kinderen. Andere intenties wil Sint graag vooraf besproken hebben, zodat hij niet voor verrassingen komt te staan. Dat geldt ook als u met meerdere buren wilt boeken.
b) Rustige omgeving
Sint is al wat ouder en door zijn leeftijd, kan hij zich beter concentreren als er geen TV aanstaat, de mobiele telefoons uit zijn en de muziek op een aanvaardbaar niveau staat. Dan kan er met normaal volume worden gesproken en is het voor de kinderen het leukst.
c) Aanvangstijd
De tijd die wij met u afspreken is redelijk nauwkeurig, maar nog steeds indicatief. Zo kan het voorkomen dat wij een kwartiertje eerder of een kwartiertje later zijn door onvoorziene omstandigheden (zoals actuele verkeerssituaties). Wij bellen u altijd 10 minuten voor onze aankomst op. Een gewijzigde aankomsttijd geeft geen recht op restitutie.
d) De aanwezigheid van Sint en Pieten
Op onze website ziet u hoe lang Sint en Pieten aanwezig zullen zijn. Ook wordt dit per e-mail aan u bevestigt. Mocht het voor de kinderen noodzakelijk zijn dat wij iets langer blijven is een kleine uitloop geen probleem. Mocht de spanning echter te groot zijn voor de kinderen dan zullen wij helaas het bezoek eerder beëindigen om ook voor deze kinderen het bezoek leuk te houden. Verlenging is kosteloos, inkorten geeft geen recht op restitutie.
e) Betaling
U ontvangt vooraf een factuur welke u uiterlijk 14 kalenderdagen voor de bezoekdatum voor 50% voldoet. De overige giften (fooi) mag u binnen na bezoek voldoen. Bij nieuwe klanten behouden wij het voorrecht 100% vooraf te vragen. Niet tijdig betalen kan resulteren in het niet doorlaten gaan van het bezoek. Bij permanente weigering van betaling van de laatste helft van de factuur geven wij de incasso direct uit handen. Het bezoek wordt met datum en tijdsindicatie vooraf (extra) door zowel Sinterklaasbezoekjes als u bevestigd(zie reserveringsvoorwaarden). Wanneer het bezoek ten einde is kunt u bij vertrek een bezoekbrief ondertekenen en overleggen aan de hoofdpiet.
f) Huisdieren
De kleding is erg duur en kwetsbaar. Wij verzoeken u dan ook eventuele honden en katten tijdens het bezoek uit de buurt te houden en tijdelijk even elders te huisvesten in bijvoorbeeld de keuken, Bench, garage of schuur. Kattenharen zijn erg lastig te verwijderen van kleding en kwijlende honden zijn niet hygiënisch voor onze kleding. Schade aan kleding veroorzaakt door aanwezige huisdieren worden aan u doorberekend.
g) Cadeaus
Piet heeft de cadeaus ergens verstopt bij u in de buurt. U heeft ze vast al gevonden, maar het probleem is dat Piet niet meer weet waar. Het is handig als u ons mededeelt waar de cadeaus zich bevinden. Deze blijven nog even uit het zicht, omdat Piet & Sint hier nog wat mee gaan spelen. Vlak voordat Sint vertrekt zal hij alvast één cadeau uitdelen die dan mag worden uitgepakt. De rest mag worden uitgepakt als Sint vertrokken is. Zo voorkomen we dat de kinderen alleen nog maar aandacht hebben voor de cadeaus tijdens het bezoek en houden we de spanning er nog even in.
h) Strooien
Niets is leuker voor de kinderen dan dat Pieten pepernoten strooien. Het hoort erbij en het is natuurlijk leuk als ouders hierop gepast reageren. Mocht u absolute bezwaren tegen het strooien hebben, bijvoorbeeld omdat u allergisch bent of bang bent voor schade, dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken.
i) Het grote boek
U levert de inhoud aan voor het grote boek. Echter houden wij van vrolijke en positieve zaken. Wij leggen niet de nadruk op wat iemand allemaal fout heeft gedaan het afgelopen jaar, maar belonen het goede. Sint heeft in zijn hele leven nog nooit een kind mee naar Spanje genomen. Een ouder op de korrel nemen op een leuke wijze, daar is de Sint altijd voor in. De enige roe die Sint kent is de Kangoeroe.
j) Foto’s en video
U bent vrij om foto’s en video opnemen te maken en te delen in de huiselijke kring. Foto en video opnamen bedoelt voor commerciële doeleinden of vertoon op, dan wel, via televisiezenders is niet als vanzelfsprekend toegestaan en dient vooraf te worden aangevraagd.
k)Kinderen
Sinterklaas geeft de voorkeur aan maximaal 4 kinderen per bezoek van 20 minuten, dit om zo elk kind ongeacht de leeftijd voldoende aandacht te kunnen geven. Het staat u vrij meerdere kinderen aanwezig te hebben hier geld echter wel een toelage voor in de vorm van extra tijd dan wel toeslag per kind.

Alle prijzen en producten zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, aan onze teksten en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleent.
Op al onze pagina’s, mails, berichten en advertenties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke gelden bij Sinterklaasbezoekjes.nl